Nákup v Bezobalu
Uncategorized @cs

Bezobalu očima zákazníka Garyho

O tom kdo jsme a co děláme vždy píšeme z našeho pohledu, a je skvělé si přečíst, jak Bezobalu vidí jeden z našich zákazníků. Gary žije v Praze už dvacet let a pravidelně chodí nakupovat do prodejny na Florenci. V létě o nás napsal krátký článek na web pro expaty, a s jeho svolením teď publikujeme český překlad na našem blogu. Přečtěte si o Bezobalu trošku netradičně pohledem amerického expata.

Co je to Bezobalu?

Bezobalu je místem, kde v Praze nejraději nakupuji. Je to společnost provozující malý řetězec zero waste obchodů, které poskytují možnost udržitelného nakupování. Nabízí kvalitu, lokální produkty bez hromad zbytečného obalu a bez nátlakového marketingu, to vše s lidským přístupem. 

Mám Bezobalu rád z mnoha důvodů, patří mezi ně ekologický přístup a udržitelnost, kvalitní produkty, lidé, komunita a také jejich obchodní model.

Celkový pohled

Nádherný ráj, v němž žijeme, velmi trpí pod tíhou lidského snažení, a nikdo z nás není sám schopen naši planetu zachránit.

I kdybychom se pod vlivem svého sobectví a touze po materiálních věcech snažili být slepí k informacím, které máme, jsem přesvědčen, že většina z nás si je vědoma toho, jak přispíváme k problémům tohoto světa. A také jakými změnami naopak můžeme přispět k jejich řešení.

Naděje na odvrácení nebo alespoň na zpomalení našeho ničivého působení na životní prostředí částečně závisí na kombinaci lokální politické a sociální změny. Je třeba myslet globálně a jednat lokálně. Závisí tedy na řadě malých osobních přičinění, která dohromady směřují ke smysluplné změně ve velkém měřítku.

Jeden ze způsobů, jak dosáhnout významné změny, se týká našeho nákupního chování, toho, kolik zbytečného odpadu z obalů se dostává do našich domovů a do našich životů. (Obaly představují asi 65 % celkového odpadu, který domácnosti produkují, a zároveň minimálně jednu třetinu odpadu uloženého na průměrné skládce.) Proto je Bezobalu důležité.

Ekologie a udržitelnost

Rád nakupuji kvalitní produkty bez toho, aniž bych si domů nosil nesmyslné množství obalů a plastu, které se pak vyhodí nebo částečně zrecyklují. Když si koupíte něco zabaleného ve zbytečném obalu (což je většina zboží v běžných obchodech), vzpomeňte si na ten obrovský ostrov z plastu v Tichém oceánu a na mikroplasty obsažené ve vaší stravě i ve vašem těle.

Postupem času jsem si oblíbil svou sbírku nádobek a látkových pytlíků, které můžu používat stále dokola. I všechny rituály, které jsou s tím spojené.

Produkty 

Bezobalu nabízí celou řadu vysoce kvalitních lokálních produktů, včetně jídla, potřeb pro domácnost, čisticích prostředků a produktů osobní hygieny. Prodávají jak produkty v bio kvalitě, tak i jejich cenově dostupnější alternativy.

Lidé

Lidi, kteří zde pracují, mám na Bezobalu úplně nejradši. Příjemný a přátelský personál je důvodem, proč je Bezobalu jedním z mála obchodů, které rád navštěvuji a kde se cítím být součástí komunity. V Bezobalu na Florenci, kde nakupuji, znám většinu obsluhy jménem. Vždycky mi rádi pomohou a vysvětlí, jak u nich funguje systém dodavatelů a kde a jakým způsobem se jejich produkty vyrábějí nebo pěstují.

Komunita

V Bezobalu usilují o vytváření sounáležitosti s komunitou a angažují se v místních komunitních aktivitách. Spolupracují s českými úřady na zdokonalování metod, které pozitivně působí na místní trh, např. na vytváření udržitelnějších technických, skladovacích a logistických řešení. Pracují přímo se svými dodavateli na zodpovědnější a udržitelnější distribuci. Jsou v kontaktu se zahraničními zero waste organizacemi a aktivně šíří myšlenku zero waste pomocí médií, přednášek a dalších eventů. V Bezobalu vždy vítají zpětnou vazbu od svých zákazníků, aby mohli dále zlepšovat své služby a poskytovat podporu lidem, kteří chtějí v České republice otevřít tento typ obchodů.

Podnikání

Kromě toho, že nabízí alternativní pohled na konzumní způsob života, Bezobalu má neobvykle přátelský postoj ke svým zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům, a celé komunitě poskytuje možnosti, jak změnit nastavení mysli i své návyky.

Bezobalu je řízeno bez manažerské hierarchie, čímž dává svým zaměstnancům pocit jisté vlastní autonomie a toho, že jejich práce má smysl. Zaměstnanci si mohou ve firmě zvolit svou roli tak, aby využili svých schopností a zájmů. Tento celostní přístup znamená, že lidé se cítí být smysluplně využití na více úrovních. Nejen jako zaměstnanci, kteří jsou svázáni svou jasně definovanou pozicí.

Závěr 

Pokud nechcete dál přispívat k více než dvěma miliardám tun odpadu, kterými každý rok zahlcujeme planetu, pokud chcete snížit množství peněz, které utratíte u nadnárodních společností za produkty s obrovskou uhlíkovou stopou a tunami nesmyslného odpadu, pokud byste raději kupovali zboží od svých sousedů, aby peníze zůstávaly ve vaší komunitě, tak Bezobalu je jednou z firem, které nabízejí řešení směřující k pozitivní změně.

Stejně jako mnoho jiných firem, i Bezobalu bylo těžce postiženo pandemií. Kvůli lockdownu a úbytku zákazníků během prázdninové sezóny zažívalo v létě těžké časy. Když tady Bezobalu nebude, nebude tady ani zásadní příležitost, jak přispět k lepšímu světu. Já si pražský maloobchodní trh bez Bezobalu neumím představit.

I vy můžete pomoci. Pomoci nejen podpořit důležitý komunitní zdroj, ale i přispět k tomu, aby prospívala nejen naše komunita, ale i ekosystém, který je pro nás životodárný.

Navštivte obchod Bezobalu, prohlédněte si jejich nabídku, popovídejte si s personálem a vyzkoušejte jejich produkty. Udělejte z Bezobalu součást svého života a inspirujte své přátele a rodinu, aby udělali totéž. Pokud nejste lhostejní, ať se to stane jedním z vašich malých, ale smysluplných kroků k dosažení velkých cílů: učinit svět lepším místem k životu a zachránit planetu.

 

Gary B.

Gary je Američan, který před téměř 20 lety nečekaně přijel do Prahy na krátkou návštěvu a od té doby zde žije. Pracuje jako technický spisovatel a masér. Má úžasnou devítiletou dceru.

 

Gary is an American who unexpectedly arrived in Prague almost 20 years ago for a short visit and have lived here ever since. He is a technical writer and a massage therapist. He has an amazing nine-year-old daughter.

 

 

What is Bezobalu?

Bezobalu is my favorite place to shop in Prague. Bezobalu is a local organization that operates a small chain of “Zero-waste” shops offering sustainable shopping options; quality, natural, locally-sourced products without the usual mountains of packaging and oppressive marketing, all with a more human touch. I love Bezobalu for reasons that include ecology and sustainability, quality products, people, community, and their business model.

The Big Picture

The gorgeous paradise we live on is suffering profoundly under the weight of human endeavors, and none of us can “Save the planet“ on our own. 

Even if, in the interest of more stuff and selfish convenience, we turn a blind eye to the facts, I believe that most of us are aware of how we contribute to problems in the world, and the changes that we can make to contribute to solutions.

Any hope to reverse or even slow our devastating impact on the environment depends in part on a combination of local (think globally, act locally) political and social change; a confluence of  small, personal contributions to drive meaningful change on a larger scale.

One way to make a significant difference is in how we shop, and in how much unnecessary waste in the form of packaging we funnel through our homes and through our lives (Packaging material makes up around 65 percent of household waste, and comprises at least one-third of an average landfill). In this regard, Bezobalu is important. 

Ecology and Sustainability

I love being able to buy quality products without bringing home ridiculous amounts packaging and plastic that is thrown away or “Recycled”. When you buy something with unnecessary packaging (Most products found in most shops), consider the massive island of plastic in the Pacific Ocean, or the micro-plastics in your diet and in your body. 

I have developed a fondness for my collection of reusable containers and cloth bags, and for the associated rituals.  

Products

Bezobalu offers a wide range of high-quality, locally-sourced products including food, household goods, cleaning supplies, and personal hygiene items. They sell both bio / organic products as well as more affordable alternatives. 

People

The people might be my favorite aspect of Bezobalu. The relaxed and friendly staff make Bezobalu one of the few retailers that I am happy to visit and where I feel a sense of community. I know most of the staff by name in my local Bezobalu shop at Florenc. They always seem happy to engage and to explain how their organization and supply chain work, or where, how, and by whom their products are grown or produced.

Community

Bezobalu strives to build a sense of community and are actively involved in local and regional communities. They work with Czech authorities to develop methods that positively impact local markets such as creating more sustainable technical, storage, and logistical solutions. They work directly with their suppliers to engage in more responsible and sustainable distribution practices. They network with foreign Zero-Waste operations, and actively spread the Zero-Waste concept through the media, lectures, and social events. Bezobalu welcome customer feedback to improve their services, and they provide support for people around the Czech Republic to open similar stores. 

Business

In addition to offering alternative perspectives on consumerism, Bezobalu employs an atypical, people-friendly approach to business that offers their customers, their employees, and the community solutions to change mindset and habits. 

Bezobalu practices a self-management business model with no management hierarchy, providing employees with a sense of empowerment and purpose. Employees can choose to take up any role in the company that suits their skill sets and interests. This more wholesome approach results in people who are meaningfully engaged on multiple levels of the company rather than employees who feel stuck in a single-role job.

Conclusion

If you want to contribute less to the over two billion tons of waste we dump on or into the planet each year, if you want to reduce the amount money you spend with multi-national corporations to buy products with a massive carbon footprint and literally tons of unnecessary waste, if you would prefer to buy products from neighbors and keep your money in your community, Bezobalu is one of the few businesses that offer solutions for positive change.

As many other businesses, Bezobalu was hit hard by the pandemic. The lock-downs, combined with the seasonal summer lull in customers, has resulted in Bezobalu struggling this summer. Without Bezobalu, a key opportunity to contribute to a better world is gone. I cannot imagine the Prague retail landscape bez Bezobalu.

You can help. Help not only to support an important community resource, but help to contribute to the well being of our community and to the ecosystem that gives us life.

Visit a Bezobalu shop, look at what they offer, talk to the staff, and try their products. Make Bezobalu a regular part of your life, and encourage your friends and family to do the same. If you care, let this be one of your small but meaningful contributions to the lofty goals of making the world a better place, and to saving the planet.